TherapWiz Logo

תקנון / תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר TherapWiz.co.il (להלן: "האתר") שבבעלות ובניהול נטע קיסרי (להלן: "הנהלת האתר"), שכתובתו למשלוח דואר היא בדוא"ל: admin@therapwiz.co.il, ובדואר רשום: יבנה 13 ב', כפר סבא.

האתר מספק לפיזיותרפיסטים פרטיים את האפשרות לפרסם את עצמם באתר, ומאפשר למשתמשים לחפש פיזיותרפיסט המתאים לצרכיהם וקרוב למקום מגוריהם (להלן: "השירותים").

כל האמור בתנאי שימוש אלו (להלן גם: "ההסכם") נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ומתייחס לנשים וגברים כאחד, וכך גם האמור בלשון יחיד משמעו גם לשון רבים ולהיפך, הכול לפי העניין.

כל שימוש, כניסה או התחברות לאתר מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה ולכל תנאי אחר המוצג באתר. תנאי השימוש יכולים להשתנות מעת לעת, ואתה מסכים שעליך לעיין בהם מפעם לפעם ולפעול על פי תנאי השימוש העדכניים אשר יפורסמו באתר באותה עת. אתה נדרש לקרוא היטב את תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות של האתר טרם השימוש באתר. במידה שאינך מסכים לאחד מתנאי הסכם זה עליך להימנע מלעשות כל שימוש באתר או במידע או השירותים המוצעים בו.

אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, והנך מעל לגיל 18. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש באתר ו/או להשתמש בשרותיו.
תנאי השימוש הם הסכם משפטי מחייב, ולכן עליך לקרוא אותם בעיון רב.הגבלת אחריות

השימוש באתר הוא על אחריותך בלבד. הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לך או למי מטעמך בעקבות השימוש באתר. בכך שאתה בוחר להשתמש באתר, אתה מוותר בזאת באופן מפורש על כל טענה כלפי האתר בגין כל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, לרבות נזק לגוף או לרכוש, אובדן, חיסרון כיס ועוגמת נפש, בין אם נגרם לך ו/או למי מטעמך ו/או לכל צד שלישי אחר.

האתר משמש, בין היתר, כפלטפורמה לפרסום פיזיותרפיסטים והשירותים הניתנים על ידם, וכן מאפשר למשתמשים לפרסם ולהעלות תכנים, כגון ביקורות וכיוצ"ב. השימוש ו/או הרכישה של שירותים ו/או מוצרים ו/או תכנים ו/או כל דבר אחר שפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים, לרבות הפיזיותרפיסטים המפורסמים באתר (להלן: "שירותים של צדדים שלישיים"), בין אם רשומים לאתר ובין אם לאו, הוא באחריותך הבלעדית ואתה מאשר בזאת כי אין ולא תהיה לך כל טענה כלפי האתר בגין שימוש בשירותים של צדדים שלישיים, לרבות בגין הפרה של כל מצג ו/או התחייבות. למען הסר כל ספק, ככל שלא נאמר במפורש אחרת, מראש ובכתב, לא יהיה האתר או מי מטעמו צד להתקשרות בינך לבין צד שלישי המפרסם באתר.

האמור בתכנים, פוסטים, מאמרים, בלוגים, מודעות ו/או בכל פרסום אחר באתר, בין אם פורסם על ידי הנהלת האתר ובין אם פורסם על ידי צדדים שלישיים, אינו מהווה ייעוץ מקצועי ו/או משפטי. הסתמכות על ו/או שימוש בתוכן כאמור הנה באחריותך בלבד, ולאתר לא תהיה כל אחריות בשל הסתמכות ו/או שימוש בתוכן הנ"ל.

האתר עושה כל שביכולתו כדי למנוע פרסום תכנים לא מדויקים, פוגעניים ו/או כאלה המפרים זכויות של צדדים שלישיים. עם זאת, אין באפשרות האתר לפקח על כל התכנים המפורסמים על ידי המשתמשים, ועל כן אין לייחס לאתר כל אחריות לתוכן שפורסם כאמור.

אם אתה סבור שתוכן מסוים המופיע באתר אינו מדויק ו/או פוגעני ו/או פוגע בזכויותיך בדרך אחרת (להלן: "תוכן פוגעני"), באפשרותך לפנות אלינו באמצעות עמוד ה"צור קשר" באתר או לכתובת הדוא"ל admin@therapwiz.co.il על מנת לדווח על התוכן הפוגעני. האתר מתחייב לבחון את פנייתך, ולטפל בה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לרבות באמצעות פנייה למפרסם ו/או הסרת התוכן מהאתר.

מעת לעת, ייתכן שהאתר ו/או המידע המופיע באתר לא יהיו זמינים, במלואם או בחלקם, בשל פעולות תחזוקה שוטפת, תקלות טכניות או מכל טעם אחר, לרבות בשל הסרת מידע ו/או שירות הניתן באתר ו/או הפסקת פעילות האתר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר. לא תהיה לאתר כל אחריות ואתה מוותר בזאת באופן מפורש על כל טענה כלפי האתר בשל הפסקת שירות ו/או חוסר זמינות כאמור.שימוש באתר

שימוש בסיסי באתר אינו מחייב רישום או פתיחת חשבון. "שימוש בסיסי" – שירותים הפתוחים לכלל ציבור הגולשים כפי שיוחלט מעת לעת על ידי הנהלת האתר, כגון חיפוש במודעות המפורסמות באתר, עיון במידע הנגיש לציבור הרחב וכיוצ"ב.

ככל שתהיה מעוניין להשתמש בשירותים נוספים העומדים לרשותך באתר, לרבות פרסום באתר, פרסום דירוגים, ביקורות או תגובות וכיוצ"ב, תידרש לפתוח חשבון ולמסור פרטים מזהים כפי שייקבעו מעת לעת על ידי הנהלת האתר, לרבות שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת מגורים. ללא מסירת כל הפרטים הנדרשים, לא תתאפשר פתיחת החשבון. מסירת מידע שאינו מדויק ו/או עדכני יכולה להביא לאי פתיחת ו/או השעיית ו/או סגירת חשבונך, לתקופה מוגבלת או לצמיתות, לפי שיקול דעת הנהלת האתר וללא צורך במתן הנמקה או הודעה מוקדמת. השימוש בפרטים שתמסור ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.

החשבון אמור לשמש אותך בלבד, ואין להעביר את שם המשתמש או הסיסמה לאדם אחר. בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש מוגבל ואישי באתר ובחשבון, עבור עצמך בלבד. כל שימוש שאינו בהתאם לרישיון המוגבל, ייחשב כהפרה של הסכם זה, וחזקה כי שימוש מפר אגב שימוש בחשבון המשתמש שלך, נעשה בידיעתך ובהרשאתך.

אתה מתחייב לעשות באתר שימוש סביר בלבד, ולהימנע מכל שימוש באתר שאינו לצרכיך האישיים או כל שימוש אחר שאושר מראש על יהיה הנהלת האתר, לרבות סריקה אוטומטית של האתר, כל פעולה שיש בה או שעלולה ליצור עומס על מערכות האתר, שכפול ו/או הפצה ברבים של תכנים המפורסמים באתר, פניה למפרסמים שלא בקשר עם הפרסום שבוצע על ידם, פעולה שעלולה למנוע גישה לאתר, איסוף מידע לצורך דיוור ישיר ו/או כל צורך עסקי אחר וכיוצ"ב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אתה מתחייב להימנע מכל פרסום כמפורט להלן: • תוכן שאינו חוקי ו/או המעודד בכל דרך שהיא ביצוע עבירה פלילית.

 • כל תוכן המפר או עלול להפר זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות יוצרים, זכויות בסימני מסחר, זכויות במדגם וכיוצ"ב.

 • כל תוכן הנוגע לקטינים ואשר יש בו כדי לזהותם או כדי לחשוף פרטים מזהים לגביהם, לרבות תמונתם, שמם, פרטי התקשרות עמם וכיוצ"ב, וזאת ללא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של הוריהם ו/או האפוטרופוס החוקי שלהם.

 • כל קישור, קובץ, קוד, יישום וכיוצ"ב המכיל או עלול להכיל נוזקה מכל סוג שהוא.

 • כל תוכן המהווה או עלול להוות הוצאת דיבה על אדם אחר ו/או פגיעה בפרטיותו.

 • כל תוכן שיש בו או שהוא עלול להטריד, להעליב, לאיים, להתפרש כגזעני או כזה שיש בו כדי לפגוע ברגשות הציבור בכל דרך אחרת.

 • כל תוכן בעל אופי מיני.

ככל שתבצע פרסום בניגוד לאמור לעיל, אתה מתחייב לפצות ו/או לשפות את האתר בגין כל נזק, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט, שייגרם בשל פרסום כאמור.

בכל מקרה של הפרה של תנאי הסכם זה ו/או זכויותיהם של צדדים שלישיים ו/או התנהגות שאינה הולמת ו/או מכל טעם אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר, בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשותה על פי דין, תהיה רשאית הנהלת האתר למנוע ממך גישה לאתר ו/או לחשבונך, וכן למחוק ו/או להסיר כל פרסום שבוצע על ידך ו/או מי מטעמך ו/או צדדים שלישיים, ואתה מוותר באופן מפורש על כל טענה כלפי האתר בעניין זה.

מטעמי אבטחת מידע, מומלץ שלא להשתמש בסיסמה גנרית ולהחליף את הסיסמה מעת לעת.

מובהר בזאת, כי אין בפתיחת חשבון באתר כדי להקנות לך זכויות כלשהן באתר, לרבות בתכנים ו/או המוצרים ו/או השירותים המפורסמים בו, ואין בפתיחת חשבון כאמור כדי לחייב את האתר כדי לספק לך שירות כלשהו, בתשלום או שלא בתשלום.

הנהלת האתר תהא רשאית להסיר ו/או לשנות ו/או לתקן ו/או לערוך כל פרסום באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות ככל שיימצא שהפרסום הנו בניגוד לתנאי השימוש ו/או מפר זכויות של צדדים שלישיים כלשהם ו/או מפר כל דין ו/או מכל טעם אחר.עמוד "מצא מטפל"

מטרת העמוד היא פרסום פיזיותרפיסטים פרטיים, המעוניינים להגיע לקהל לקוחות רחב המעוניין להשתמש בשירותיהם. הפרסום בעמוד אינו בתשלום, אך ייתכנו פרסומים מסוימים בתשלום, כפי שייקבע מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר, לרבות בנוגע לאופן הצגת הפרסום, גובה התשלום, הטבות, מבצעים ועוד.

התכנים בעמוד מפורסמים על ידי משתמשי האתר והשירותים ו/או המוצרים המוצעים בהם ניתנים על ידי המפרסם בלבד, וללא כל קשר לאתר. רכישת שירות, מוצר או כל שימוש אחר במודעה המפורסמת באתר היא על אחריותך בלבד, והאחריות לספק את המוצר ו/או השירות היא של המפרסם בלבד.

ככל שתבחר לפרסם מודעה בעמוד "מצא מטפל", הנהלת האתר שומרת על זכותה להעלות את המודעה "AS IS" כפי שהועלתה על ידך או להשהותה עד לאחר שתאושר על ידי הנהלת האתר או מי מטעמה. להנהלת האתר תהא הזכות הבלעדית ובהתאם לשיקול דעתה המוחלט האם לאשר פרסומה של מודעה או לאו, מכל טעם שהוא.

להנהלת האתר שמורה הזכות לפנות אליך על מנת לאמת את הפרטים המפורטים במודעה בטרם פרסומה באתר ולאחר מכן. ככל שתימצא אי התאמה בין ממצאי הבדיקה של הנהלת האתר לבין תוכן המודעה, תהא רשאית הנהלת האתר להסיר את המודעה לאלתר, ללא מתן כל החזר כספי (ככל ששולם תשלום כלשהו) או לחלופין, לערוך, לתקן או לשנות את המודעה.

סדר הופעת המודעות בעמוד הוא אקראי, ומשתנה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר או באופן אוטומטי. אתה מאשר כי ידוע לך שהנהלת האתר שומרת על זכותה להציע חבילות פרסום שונות מעת לעת, מבצעים, הטבות ועוד, אשר יכולות לכלול הצגת מודעות באופן שונה זו מזו, לרבות באופן מובלט יותר באתר. אתה מאשר כי לא תהיה לך כל טענה מכל סוג שהוא כלפי הנהלת האתר בגין אופן הצגת המודעות באתר.

חלק מההטבות, המבצעים וההנחות בגין פרסום באתר תלויות במיקום העסק או השירות, ולכן אתה מתחייב למסור מידע נכון ומדויק בעת הרשמתך לאתר או פרסום המודעה. ככל שתמסור מידע שאינו נכון, אינו מדויק או כוזב בעת ביצוע פרסום כאמור, להנהלת האתר תהיה הזכות להסיר את המודעה לאלתר, ללא כל התראה מוקדמת, וזאת בנוסף לכל סעד אחר העומד לה על פי דין והסכם זה.

באפשרות המשתמשמים לדרג, לפרסם ביקורת ו/או תגובות בנוגע לפיזיותרפיסטים המפרסמים באתר ואשר סיפקו להם שירות בפועל. ככל שתבחר לפרסם דירוג, ביקורת או תגובה כאמור, הנהלת האתר שומרת על זכותה להעלות את הפרסום "AS IS" כפי שהועלה על ידך או להשהותו עד לאחר שיאושר על ידי הנהלת האתר או מי מטעמה. להנהלת האתר תהא הזכות הבלעדית ובהתאם לשיקול דעתה המוחלט האם לאשר פרסום כאמור או לאו, מכל טעם שהוא. האחריות בגין פרסום כאמור ובגין כל נזק שעלול להיגרם ממנו או שייגרם בפועל, באופן ישיר או עקיף, הוא באחריות המפרסם בלבד.

אתה מאשר כי ידוע לך שמעת לעת תיתכן חוסר זמינות זמנית של האתר או חלקים ממנו, ולא תהיה לך כל טענה בשל כך, לרבות לנזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף וכיוצ"ב.

אתה מאשר כי ידוע לך שהנהלת האתר לא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, שייגרם או עלול להיגרם לך עקב פרסום מודעה באתר, לרבות בגין טענות של צדדים שלישיים להפרת זכויותיהם על ידי המודעה שפורסמה על ידך.

ככל שבכוונתך לפרסם בעמוד מתן שירות או מוצרים, אתה מתחייב לעמוד בהוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, ככל שהם חלים.

נוהל הודעה והסרה

ככל שאתה סבור שתוכן כלשהו המופיע באתר פוגע בזכויותיך, לרבות בזכויות קניין רוחני, בפרטיותך וכיוצ"ב, אנא פנה אלינו באמצעות עמוד הצור קשר באתר או בדוא"ל admin@therapwiz.co.il. לפנייה כאמור יש לצרף פרטים מספקים על מנת שיאפשרו את בדיקתה. אין בפניה כאמור כדי להקים אחריות כלשהי להנהלת האתר לפרסום ו/או כדי לחייב אותו להסירו ו/או לתקנו ו/או לשנותו.זכויות יוצרים וקניין רוחני

כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני בתוכן ו/או המידע המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר, ומוגנים על-פי כל דין, בין אם נרשמו ובין אם לאו, לרבות כל השירותים הנכללים באתר, החשבונות, כותרות, שמות מתחם, קוד מחשב, עיצובים, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, נתונים וכיוצ"ב (להלן: "התכנים המוגנים").

חל איסור מוחלט על כל שימוש בתכנים המוגנים מבלי שניתן לכך היתר מפורש מהנהלת האתר, מראש ובכתב. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין להעתיק, לשכפל, לשחזר, לפרסם, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, לשדר, למכור או להעמיד לרשות הציבור בכל דרך שהיא, כל חלק מהאתר, ללא קבלת הסכמה לכך מהנהלת האתר, מראש ובכתב.

מקום השיפוט

הדין החל על הסכם זה הוא הדין הישראלי, וכל מחלוקת בנוגע להסכם זה, לרבות תחולתו, תידון בבית המשפט המוסמך במחוז ת"א ו/או מרכז בלבד.

שונות

כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה, ובדוא"ל לכתובת האתר.

כל שינוי בתנאי שימוש אלה שנעשה על ידי האתר יהיה בתוקף ומחייב עם פרסומו באתר.

מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר TherapWiz.co.il (להלן: "האתר") שבבעלות ובניהול נטע ריפס קיסרי (להלן: "הנהלת האתר"), שכתובתו למשלוח דואר היא בדוא"ל: admin@therapwiz.co.il, ובדואר רשום: יבנה 13 ב', כפר סבא.

הנהלת האתר מכבדת את פרטיותם של משתמשי האתר ועושה כל שביכולתה כדי לשמור עליה. מדיניות פרטיות זו תפרט את סוג המידע שנאסף באתר, אופן איסוף המידע, כיצד הוא נשמר, זכויותיך לגבי המידע הנשמר על אודותיך ועוד.

כל האמור במדיניות פרטיות זו נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ומתייחס לנשים וגברים כאחד, וכך גם האמור בלשון יחיד משמעו גם לשון רבים ולהיפך, הכול לפי העניין.

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר, ותנאיה מהווים הסכם משפטי מחייב ועל כן הנך נדרש לקרוא מדיניות זו בעיון טרם השימוש באתר.

איזה מידע אנו אוספים?

שימוש בסיסי באתר אינו מחייב רישום או מסירת פרטים כלשהם. עם זאת, הנהלת האתר רשאית לאסוף מידע כללי על אודותיך, לרבות תכנים בהם צפית, משך השהייה שלך באתר או בעמוד מסוים, המיקום ממנו עשית שימוש באתר, כתובת IP, סוג המכשיר באמצעותו גלשת באתר, סוג מערכת ההפעלה בה אתה עושה שימוש וכיוצ"ב.

שירותים מסוימים באתר, כגון פרסום באתר, פרסום דירוגים, ביקורות או תגובות וכיוצ"ב, מחייבים הרשמה לאתר. ככל שתבחר להירשם לאתר, יהיה עליך למסור פרטים מזהים, לרבות שמך המלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל ופרטים נוספים בהתאם לצורך ושיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. אינך מחויב למסור את המידע, אך אי מסירתו באופן מלא ומדויק, ייתכן שתמנע ממך את השימוש באתר או בחלקים ממנו. מובהר בזאת, כי מסירת מידע שאינו נכון או חלקי, יכולה להביא לחסימת ו/או מחיקת ו/או השעיית חשבונך.

בנוסף, הנהלת האתר תהא רשאית לשמור תכתובות בינך לבין האתר או תכתובות שנעשו באמצעות האתר.השימוש במידע

שימוש במידע שנאסף באתר או שנמסר על ידך ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו, תנאי השימוש של האתר ועל פי דין. השימוש במידע יהיה לכל מטרה המצוינת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש , במפורש או במשתמע, לרבות לצורך ביצוע המפורט להלן:

 • לאפשר לך להשתמש בתכנים ובשירותים השונים המוצעים באתר, לרבות רכישת מוצרים ושירותים, פרסום מידע ותוכן ועוד.

 • לזהות אותך בעת כניסה לאתר, לרבות במקרה של כניסות חוזרות לאתר, על מנת לשפר את חוויית הגלישה באתר.

 • לשפר ולהתאים את השירותים והתכנים המוצעים באתר, לרבות אופן הצגתם לגולשים.

 • לאפשר לך להתאים אליך באופן אישי את חוויית הגלישה באתר בהתאם לצרכיך האישיים, ככל שניתן.

 • לספק לך תוכן, מידע ושירותים המותאמים אליך, לרבות תוכן שיווקי.

 • שיפור השירות הניתן על ידי האתר.

 • ניהול מבצעים, סקרים, תחרויות או כל אירוע חד פעמי אחר אותו תבחר הנהלת האתר לנהל לטובת המשתמשים באתר.

 • ליצור איתך קשר באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת, לרבות לצורך דיוור ישיר.


אבטחת מידע

הנהלת האתר מיישמת מגוון אמצעי אבטחה שנועדו לשמור על המידע הנאסף או נמסר באתר. המידע הנאסף נשמר בחוות שרתים של חברה בינלאומית ומאובטח בתקנים המחמירים ביותר. הגישה למידע מתאפשרת רק להנהלת האתר או לעובדים וספקים שעליהם לבצע פעולה מסוימת הנוגעת למידע. עם זאת, אין אפשרות למנוע באופן מוחלט את האפשרות לכך שמידע ייגנב, ייחשף או יימחק. בהסכמתך לאיסוף ו/או מסירת המידע באתר, אתה מאשר שאתה מסכים ומודע למגבלות אלה ולא תהיה לך כל טענה כלפי האתר במקרה של גניבה, חשיפה או מחיקה של מידע כאמור.Cookies

באתר נעשה שימוש בקבצי Cookies (להלן: "קוקיז") על מנת לשפר את הגישה לאתר ואופן השימוש בו, תפעולו השוטף של האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים, אבטחת מידע וכיוצ"ב. קבצי הקוקיז שלנו מאפשרים לנו להתאים את הגלישה באתר אליך באופן מיטבי, וליצור חוויית גלישה טובה יותר בכל פעם בה תעשה שימוש באתר. המידע הנאסף באמצעות קבצי הקוקיז אינו מקושר בדרך כלשהי ליתר המידע הנאסף באתר ואינו מאפשר זיהוי אישי של המשתמש .

בכל רגע, באפשרותך להפסיק את פעולת קבצי הקוקיז ומחיקתם. עם זאת, מחיקת הקוקיז או הפסקת פעילותם יכולה לפגוע בחוויית הגלישה באתר או במקרים מסוימים למנוע את הגישה לאתר או לחשבונך, ולכן אינה מומלצת.מסירת מידע לצדדים שלישיים

הנהלת האתר אינה מוסרת מידע הנאסף או נמסר באתר לצדדים שלישיים, למעט כמפורט במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש . מסירת מידע לצדדים שלישיים תיעשה במקרים שלהלן:

 • לצורך תפעול האתר. מסירת מידע לצורך כך תהא כפופה להתחייבות הגורם אליו נשמר המידע להתחייבויות המפורטות במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש .

 • ככל שתרכוש מוצרים ו/או שירותים מצדדים שלישיים באמצעות האתר, במידת הצורך יועבר אליהם המידע הדרוש לשם השלמת תהליך המכירה, ככל שזה נמסר באמצעות האתר.

 • לשם מניעת שימוש זדוני באתר, לרבות הונאה, phishing, התחזות וכיוצ"ב.

 • לצורכי מחקר או ניתוח סטטיסטי, ובלבד שהמידע הנמסר יהיה אנונימי ולא יאפשר לזהותך בקשר עם המידע.

 • ככל שיתקבל בידי האתר צו שיפוטי ו/או דרישה של רשות המוסמכת לכך המורה על מסירת המידע.

 • ככל שתפר את הוראות מדיניות פרטיות זו או תנאי השימוש באתר ו/או ככל שתבצע או תנסה לבצע או שהנהלת האתר תהיה סבורה שבכוונתך לבצע, פעולה כלשהי בניגוד לדין.

 • במסגרת הליך שיפוטי מכל סוג, לרבות בוררות וגישור, ככל שיתנהל בינך לבין האתר או מי מטעמו.

 • בכל מקרה בו תהיה סבורה הנהלת האתר כי מסירת המידע דרושה לצורך מניעת גרימת נזק חמור לך או לצד שלישי כלשהו או לצורך מניעת ביצוע עבירה פלילית.

 • ככל שתבקש את מסירת המידע לצד שלישי באופן מפורש ובכתב.

 • במידה שהנהלת האתר תמכור ו/או תעביר ו/או תמסור בכל דרך אחרת את פעילת האתר לגורם אחר, ובלבד שזה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש .


דיוור ישיר

בעת ההרשמה לאתר ייתכן שתידרש לתת את הסכמתך למשלוח דיוור ישיר, לרבות מידע שיווקי ופרסומי הנוגע לאתר ולצדדים שלישיים המפרסמים באתר ו/או משווקים את שירותיהם או מוצריהם. דיוור ישיר כאמור יישלח אליך רק במידה שנתת את הסכמתך לך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך לקבלתו באמצעות פנייה לאתר או באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בהודעת הדיוור הישיר שנשלחה אליך.הודעה על פגיעה בפרטיות

אם אתה סבור שפרטיותך נפגעה בשל מידע שנאסף על אודותיך באתר, פרסום כשלהו באתר או בכל דרך אחרת בקשר לאתר, באפשרותך לפנות אל הנהלת האתר בדוא"ל admin@therapwiz.co.il, ופנייתך תיבחן ותטופל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של האתר ובהתאם לתנאי השימוש של האתר.שינויים במדיניות הפרטיות

הנהלת האתר רשאית לבצע שינויים מעת לעת במדיניות פרטיות זו. ככל שיבוצעו שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות תפורסם הודעה על כך בעמוד הבית של האתר למשך 14 ימים.הצהרת נגישות

מידע על נגישות האתר

 1. על מנת לאפשר שרותים דיגיטליים נגישיים לבעלי מגבלויות ואנשים מבוגרים, ומתוך ההבנה שהאינטרנט היום הינו מאגר מידע גדול לחופש ומידע עבור משתמשים רבים, הושקעו מאמצים רבים להקל את השימוש באתר עבור אנשים עם מוגבלויות, ולנסות לדאוג לחווית גלישה טובה יותר במרחב האינטרנטי. במטרה לתת מתן אפשרות שווה לאנשים עם מגבלות, בעלי לקויות שונות ואנשים הנעזרים בטכנולוגיה מסייעת לשימוש במחשב, מתוך אמונה כי לכל אדם מגיע הזכות לחיות בנוחות ובעצמאות

 2. אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.

 3. התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט, ברמת AA ומסמך WCAG2.0

 4. בדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari, Operaאמצעי הנגישות באתר

 1. הגדלת גופן

 2. הקטנת גופן

 3. שינוי ניגודיות

 4. איפוס

 5. מתן אפשרות לניווט ע"י מקלדת

 6. הצגת תיאור אלנטרנטיבי לתמונות

 7. האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות כגון קורא מסך.

 8. האתר מספק סרגל נגישות, ופתיחתו ע"י לחיצה על צלמית בפינה התחתונה של המסך.הבהרה

חרף המאמצים לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, ייתכנו עמודים בהם התאמת הנגישות אינה מיטבית. אם נתקלתם בבעיה בנושא, נא צור קשרמשוב

אם נתקלתם בבעיה באתר בנושא נגישות נשמח לקבל הערות דרך דף צור קשרעודכן לאחרונה: יולי 2020

הגדלת גופן

הקטנת גופן

שינוי ניגודיות

איפוס